wz

Broumov klášter, benediktinský broumovský klášter, muzeum Broumovska

Broumovský benediktinský klášter, Jiráskova cesta nejdelší turistická cesta regionu
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle, celkem cca 161 km )Broumovský klášter s kostelem sv. Vojtěcha je dominantou Broumova. Klášter Broumov patří mezi nejvýznamější barokní památky nejen v ČR. Broumovský klášter byl postaven na místě bývalé tvrze, která byla vypálena odbojnými fojty. Historie opatství sahá do začátku 13. století, kdy Přemysl Otakar I. daroval území broumovského výběžku benediktinům z Prahy, Břevnova. Začátkem 14. století staví opat Bavor kamennou tvrz, z níž později vzniklo opatství s klášterním kostelem sv. Vojtěcha vyzdobeného bohatou štukovou výzdobou. Součástí klášterních statků byl také pivovar založený roku 1348. Největšího rozmachu zaznamenal broumovský klášter po roce 1620, kdy byl klášter přestavěn do barokního stylu. Průběh 17. století byl však také poznamenán náboženskými spory, které se projevily poddanským povstání roku 1680. Významnou kapitolu dějin opatství tvořilo klášterní školství. Ve druhé polovině 17. století bylo při opatství zřízeno gymnázium, později teologický seminář. Na zdejším gymnáziu studovalo mnoho známých osobností např. Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín. Broumov byl také popzději městem začátku studií spisovatele Aloise Jiráska. Klášter Broumov byl v průběhu let několikrát přestavován. Jeho dnešní podobu mu dali stavitelé Kryštof Dientzenhor a jeho syn Kilián Ignác Dientzenhor. Broumovský klášter tvoří mohutný areál budov, obklopující dvě obdélníkové nádvoří. Proti severnímu průčelí kláštera leží rozlehlá klášterní zahrada. Zahradu spojuje s klášterem kamenný most z roku 1705. Založení klášterní zahrady se datuje snad rokem 1676 za opata Tomáše Sartoria. V roce 2014 prošla zahrada rozsáhlou revitalizací Opraveny byly všechny její objekty, včetně historického kuželníku. Klášterní zahrada je přístupná veřejnosti zdarma. Budovy broumovského kláštera prochází postupně každým rokem částečnou rekonstrukcí. V rámci prohlídky benediktinského kláštera v Broumově je k vidění bohatě zdobený klášterní kostel sv. Vojtěcha, sakristie, unikátní knihovna ve které je uloženo cca 17 000 svazků historických knih. Na závěr je pak k vidění refektář, ve kterém je vystavena kopie Turínského plátna. ta je jedinou kopií ve střední Evropě severně od Alp a ze 40 kopií na celém světě patří k té nejvydařenější. V podzemí kláštera jsou uloženy pozůstatky mumifikovaných vambereckých měšťanů, kněží a dalších významných osobností. Mimo jiné také zakladatelky proslulé vamberecké krajky Magdaleny Grambové. Kromě základní prohlídky s průvodci si lze prohlédnot klášter Broumov v doprovodu kostýmované postavy benediktinského mnicha. Zábavnou prohlídkou je doprovod loupežnického synka Lotranda. Prohlídka broumovského kláštera je možná denně po celý rok. Po prohlídce lze navštívit v prvním patře prelatury muzeum Broumovska a v klášterní zahradě galerii současného umění. Kromě dominanty Broumova je další chloubou města hřbitovní dřevěný kostel Panny Marie, nejstarší celodřevěná stavební památka ve střední Evropě. Do nynější podoby po požáru v roce 1421 byl přestavěn roku 1450. Na stěnách se částěčně zachovaly gotické ornamenty a obraz Broumova z roku 1609. Broumov a celé Broumovsko s množstvím architektonických památek lze nazvat barokní pokladnicí Čech. Unikátních devět kostelů a barokní kaple na Broumovsku ( tzv. broumovská skupina kostelů ) vznikla zásluhou vynikajících stavitelů otce a syna Dientzenhoferů a dalších umělců. Kostely vznikly v poměrně krátkém čase, rozmezí let 1709 - 1743. Jsou výsledkem neobvyklého rozmachu, který inicioval představený broumovského kláštera opat Otmar Zinke. Broumov, město s bohatou kulturní historií leží v širokém údolí řeky Stěnavy a je správním a kulturním centrem Broumovského výběžku. Pro lepší poznání turisticky zajímavých míst Broumova je možné využít městské prohlídkové trasy. Městská prohlídková ( pěší, cyklo ) trasa na 11 informačních panelech, nejen seznamuje návštěvníka s příslušnou turistickou zajímavostí, ale obsahuje i několik vyhlídkových míst s posezením. Celá celkem nenáročná trasa měří 10 km. První zastávka je na historickém Mírovém náměstí u inforormačního centra. Vesnickou architekturu Broumovska uchovává především vesnická památková rezervace Křinice u Broumova. Památkovou rezervaci Křinice si lze projít podle naučné stezky se 14 informačními tabulemi. Svůj osobitý ráz mají kromě měst Broumova a Meziměstí i obce Broumovska Vižňov, Vernéřovice, Rožmitál, Šonov, Ruprechtice, Hynčice, Heřmánkovice, Janovičky, Hejtmánkovice, Martínkovice, Jetřichov, Otovice, Božanov ad. Broumovský výběžek je součástí CHKO Broumovsko zřízené v roce 1991. Přírodní jedinečností Broumovska jsou skalní města a stolové hory - NPR Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály a Ostaš. Velmi zajímavé pohledy směrem na Broumovskou kotlinu a pásmo Broumovských stěn poskytuje rozhledna Ruprechtický Špičák. Za výchozí místo na rozhlednu lze zvolit město Meziměstí nebo obec Ruprechtice. Ze tří stran sousedí Broumovský výběžek s polským Kladskem, k přejezdu hranice lze použít několika bývalých hraničních přechodů. Celá oblast Broumovska je protkána hustou sítí cyklotras. Broumovsko svou členitostí, přírodními zajímavostmi, kulturními památkami a kvalitním ubytováním, může uspokojit i nejnáročnější návštěvníky. Náš virtuální výlet atraktivními partiemi Broumovska, Orlických hor a Orlicka začíná na broumovském náměstí, ( více Broumovský klášter ).© Infoweb ** Broumovský klášter, benediktinský barokní klášter v Broumově **