wz

Bitva u Hradce Králové, Chlum 1866, Sadová, Trutnov, Náchod, Jičín

Prusko - rakouská válka 1866, Hradec Králové, Chlum, Sadová, Trutnov, Náchod, JičínVálka mezi Pruskem a Rakouskem v roce 1866 se nesmazatelně zapsala do historie regionu východních Čech. Tato historická událost byla jednou z největších a nejkrvavějších bitev v 19. století. K rozhodující bitvě o nadvládu ve střední Evropě došlo 3. července 1866 na návrší Chlum u Hradce Králové. Důsledkem bylo pozdější rozdělení rakouské monarchie na Rakousko-Uhersko a vítězné Prusko nastoupilo cestu sjednocování do podoby jednotného Německa. Bitvě na Chlumu a okolí předcházelo množství menších bitev od Jičína až po Náchod. S nimi se můžete seznámit pokud navštívíte muzea v místech jednotlivých bitev. Expozice věnované prusko - rakouské válce roku 1866 se nachází v Náchodě, Česká Skalici, Jaroměři-Josefově, Trutmově, Dvoře Králové, Jičíně, Hořicích, Železnici, Hradci Králové. Hlavně však na Památníku bitvy 1866 a Válečném muzeu Chlum, 10 km od Hradce Králové. Odkazy na oficiální stránky regionálních a městských muzeí se nachází na stránce muzea východních Čech. V centrálním prostoru bojiště bitvy 3.července 1866 bylo zahájeno téměř ihned po skončení válečných událostí budování mnoha pomníků a památníků. V roce 1936 bylo postaveno válečné muzeum ( nyní po rozsáhlé rekonstrukci ), které v současnosti představuje výstroj a výzbroj všech zúčastněných armád. Expozici doplňují interaktivní a multimediální prvky, možnost zajištění vycházkových okruhů po památkách s odborným výkladem. Památková zóna bojiště bitvy u Hradce Králové zahrnuje lokality několika okolních obcí. Na tomto území jsou rozmístěny desítky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť. Nejvýznamnější místa v regionu propojují naučné stezky a cyklostezky. Možnost dokonalého výhledu na prostor bojiště poskytovala vyhlídková věž z roku 1899. V roce 1999 byla původní rozhledna nahrazena novou 56 m vysokou věží. Vyhlídková plošina je umístěna ve výšce cca 35 m. Památník bitvy 1866 a Válečné muzeum jsou součástí Muzea východních Čech v Hradci Králové. Město Hradec Králové je propojeno značenou cyklotrasou s bojištěm prusko - rakouské války 1866 a Památníkem bitvy. Něco málo k průběhu války. V polovině 19. století neexistoval žádný stát, který by se jmenoval Německo. Byl tu jen jakýsi volný spolek království a vévodství. Kralovali v něm dominantní Rakousko a ambiciózní Prusko. V roce 1862 jmenoval pruský král Vilém I. kancléřem Otto von Bismarcka. Kancléř známý svým autoritativním a nekopromisním přístupem v řešení politických otázek se rozhodl sjednotit německé státy bez Rakouska. Záminkou pro vyloučení Rakouska se stal spor o Holštýnsko. Rakousko zareagovalo 17. června 1866 vyhlášením války Prusku. Rakouská vojska předpokládala vpád Prusů na Moravu, ovšem pruská vojska zaútočila třemi proudy v severovýchodních Čechách. Rakouská vojska se tedy urychleně přesouvala do východních Čech. Bitva na Chlumu u Hradce Králové byla posledním pokusem o zastavení pruských vojsk, což se nepovedlo. Na rozsáhlém území se střetlo v bitvě u Hradce Králové 450 tisíc vojáků obou válčících mocností. První okamžiky se jevily pro rakouská vojska příznivě, nakonec došlo k zásadnímu zvratu ve prospěch Prusů. Smutnou bilancí sedmi hodinové bitvy byly obrovské ztáty na životech. Na rakouské straně 43 tisíc, na pruské 9 tisíc a zahynulo více než 7 tisíc koní. Poprvé na našem území působil Červený kříž. Prusové pokračovali v tažení na Vídeň. Diplomacií francouzského císaře Napoleona III. bylo nakonec 22. června 1866 podepsáno v Mikulově příměří, později mírová smlouva. Bitva na Chlumu u Hradce Králové se stala nedílnou součástí paměti regionu. Kraj si ji každým rokem kolem 3. července připomíná vzpomínkovými slavnostmi a rekonstrukcí bitvy na chlumském bojišti. Na programu jsou ukázky dobového života v polním ležení, vojenské nástupy a pochody. Bitevních ukázek se pravidelně účastní stovky členů klubu vojenské historie České republiky i ze zahraničí. Hlavními pořadateli jsou Garda města Hradce Králové a Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Válečnému tématu se věnují i expozice pevnosti Josefov.


© Infoweb ** Bitva u Hradce Králové, Chlum 1866 **