wz

PR Jelení lázeň rašeliniště, přírodní rezervace na hřebeni, Orlické hory

PR Jelení lázeň, podél cesty míjíme vrcholové rašelinišťě přírodní rezervace
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 60 km )PR Jelení lázeň je vrcholové rašeliniště ( 1070 m n. m.) na hřebeni Orlických hor v sedle mezi Malou Deštnou a Velkou Deštnou. Vrcholové rašeliniště s jezírky a vzácnými druhy rostlin vázaných na tento typ složení půdy. Do konce 70 let minulého století bylo ukryto uvnitř lesního porostu, v současné době je obklopeno rozsáhlými, již zalesněnými pasekami.
Rašeliniště vznikají v oblastech s minerálně chudým podkladem na místech s nedostatkem podzemní vody. Stav hladiny podzemní vody, kyselé a na živiny chudé prostředí a v horských oblastech i drsné klimatické podmínky zabraňují rozkladu organické hmoty, která se hromadí a vytváří rašelinu. Na její tvorbě se podílejí především mechy rašeliníky. Ty se vyznačují tzv. neukončeným růstem. Horní konec neustále přirůstá, zatímco dolní konec odumírá. Z odumřelé části vzniká rašelina. Rašelinišť je několik druhů. Vrcholové rašeliniště Jelení lázeň je zásobena pouze srážkovou vodou, na rozdíl od rašelinné louky. PR Jelení lázeň je tímto velmi chudá na živiny. Rašelinné, slatinné louky jsou zásobeny převážně podzemní vodou, která je obohacena o vápník a další kationty. Rašeliniště v horských oblastech se vyznačují charakteristickým, nad úroveň okolního povrchu vyklenutým tvarem s vrcholovou plošinou.
Jiráskova cesta a naučná stezka Po hřebeni Orlických hor přímo prochází kolem přírodní rezervaci Jelení lázeň. Území PR Jelení lázeň bylo vyhlášeno přírodní rezervací o rozloze 3,62 ha v roce 1982. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace Jelení lázeň byla hlavně přísná ochrana zóny vrcholového rašeliniště i s její jedinečnou flórou a faunou. Rašeliniště obklopené podmáčenými smrčinami v některých místech dosahuje hloubky maximálně 1 m. Nejčastější rostlinou vrcholového rašelinistě jsou rašelinné mechy a suchopýr pochvatý, který poodkvětu vytváří bílé chomáčky. Dále se zde vyskytuje vzácná rašeliništní květena severského typu např. klikva bahenní, ostřice mokřadní, ostřice chudokvětá, kyhanka sivolistá, borůvka bažinná, sitina kostrbatá a již zmíněný suchopýr pochvatý. V minulosti byl zjištěn bradáček srdčitý a plavuník zploštělý. Přes poměrně nevelkou výměru hostí PR Jelení lázeň řadu horských a rašeliništních druhů zvířeny. Z význmných živočichů zde žije a rozmnožuje se čolek horský mimo dalších desítek druhů hmyzožravců a hlodavců. Vzácně lze spatřit černou formu zmije obecné. V období říje sem přicházejí jeleni, podle nich dostala rezervace jméno. Rašeliniště je ponecháno samovolnému vývoji. Je nutná stabilizace okolních lesních porostů za použití vhodných listnatých dřevin.
Do rezervace je zakázán vstup a sběr lesních plodů. Více informací poskytují pečlivě zpracované panely NS Po hřebeni Orlických hor.


© Infoweb ** Jelení lázeň přírodní rezervace, rašeliniště Orlické hory **