wz

Peliny přírodní park, Choceňská naučná stezka Peliny přírodní rezervace

Peliny přírodní park, Choceňská naučná stezka Peliny, Hemže, Mítkov, údolí Tiché OrlicePřírodní park Peliny byl vyhlášen na ploše cca 3 ha v roce 1948 k ochraně nivy Tiché Orlice, bohatých suťových lesů a bučin. Přírodní park a naučná stezka Peliny se nachází v nevelké vzdálenosti od středu města Choceń, na jeho severovýchodním okraji. Geomorfologicky jde o velmi zajímavý útvar opukových skalních stěn nad pravým břehem Tiché Orlice. Mohutné skalní bloky dosahují místy až 35 m výšky a 40 m šířky. Uprostřed svahu vystupuje 21 samostatných útvarů ( hřbetů, srubů, ojediněle i věží ), pod místním názvem komíny. Druhohorní opukové skály jsou porostlé smíšeným, převážně listnatým lesem. Roste zde dub letní, buk lesní, jasan ztepilý, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, bříza a borovice lesní. Údolí Tiché Orlice je významnou krajinářskou lokalitou s výskytem teplomilné vegetace. V častých slepých ramenech a tůňkách se nalézá typická mokřadní a bahenní květena. Jedná se o celou řadu vzácných rostlin a bylin. Říční zátoky a ramena jsou vyhledávaným rybářským rájem. Častým cílem turistů k odpočinku s výhledem je Doskočilova vyhlídka nad ohybem Tiché Orlice. Cenné suťové lesy najdeme i dále proti proudu Tiché Orlice v navazující přírodní rezervaci Hemže - Mítkov. Celá tato oblast, jedinečná botanická a zoologická lokalita patří do Přírodního parku Orlice. Přírodním parkem Peliny vedou trasy pro pěší a cykloturistiku. Pro nenáročný terén je park vhodný pro rodinnou turistiku a cykloturistiku se zajímavými body. Část naučné stezky kopíruje i cesta J. A. Komenského ( Choceň, Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí ). Choceňská naučná stezka přes Peliny je vedena jako okružní ( 2 okruhy v délce 16 a 19 km ), osazena 19 informačními panely. Choceňská naučná stezka vede od nádraží ČD Choceň, přes Hemže a Kodín na Homol a Kostelecké Horky ( místní malý okruh 3 km ) a zpět přes Bošín do Chocně. Naučná stezka mezi Orlicemi se spoustou zajímavostí umožňuje příjemné a zajímavé prožití volného času.
1. Město Choceň, Poorličí - 2. Peliny rezervace, vývoj krajiny - 3. Hemže, poutní místo a památné stromy
4. Tatarák, údržba krajin a rezervace - 5. Závrší, osídlení kraje a Homol - 6. Borovnice, školství
7. Rájecký rybník - rezervace a smírčí kříže - 8. Kostelecké Horky, ekovýchova ( malý okruh 3 km ) - 9. Borovnice, člověk a příroda
10. Borovnice, lidová architektura - 11. Plchovice, technické památky - 12. Podhůrka - harmonická krajina a ptáci
13. Bošín rezervace - 14. Těšnov, tvrz a královské lesy - 15. Velký Karlov. rybníky a ekologická stabilita
16. Plchůvky, lidové zvyky a čápi - 17. Újezd u Chocně, výhledy a lišejníky - 18. Tichá Orlice, přírodní park
19. Hlavačov, bučiny a hradiště.

Pro nenáročný terén je přírodní park Peliny a okolí vhodný pro rodinnou turistiku a cykloturistiku se zajímavými body, poutavě popsanými na informačních tabulích, město Choceň.


© Infoweb ** Choceňská naučná stezka, Peliny Choceň, Poorlicko **